نام تجاری کفش لوکس Jimmy Choo Floats First NFT Collection در Binance

مارک جهانی مد لوکس Jimmy Choo اولین مجموعه خود را با عنوان Non-Fungible Token (NFT) در تاریخ…

مارک های Animoca توسعه دهنده بازی Blockchain 65 میلیون دلار جمع آوری کرد

روز چهارشنبه ، توسعه دهنده جهانی با استفاده از مارک های محبوب ، گیمیفیکیشن ، هوش مصنوعی ، بلاک چین ، توکن های غیر قابل تعویض (NFT) و تلفن همراه…

PIMCO در بحبوحه هوس بیت کوین شروع به قدم گذاشتن در حوزه کریپتو می کند

غول مدیریت سرمایه گذاری با درآمد ثابت PIMCO شروع به مشارکت در زمینه ارزهای رمزنگاری شده کرد و به تدریج…

emble コ ン ベ ー ス ス で で پروتکل Assemble (ASM)

米 コ イ ン ベ ー ス プ ロ で ASM 上場 米 ナ ス ダ ッ ク 上場 の 暗号 資産 (仮 想 通貨) 取 引 所 Coinbase (コ イ ン ベ ー ス) が، 同 社 提供 の 個人 ト レ ー ダ ー 向 け プ ラ ッ ト フ ォ ー ム Coinbase نرم افزار (コ イ ン ベ ー ス プ ロ) に て 暗号 資産 ア セ ン ブ ル プ ロ ト コ ル: مونتاژ پروتکل ( ASM) の 上場 を 10 月 21 日 発 表 し た な お コ イ ン ベ ー ス プ ロ で は 先 日 19 日 に ア ル パ チ ェ ー ン: ARPA های زنجیره ای (ARPA: ア ル パ)، バ ウ ン ス: گزاف گویی (حراج: オ ー ク シ ョ ン)، パ ー ペ チ ュ ア ル プ ロ ト コ ル: پروتکل ابدی (パ ー プ: PERP計 計 ase ase ase ase ase ase ase ase ase ase ase ase ase ase ase ase ase ase aseの の の の の の の の の の の の の の標準 時) 以降 に な る と の こ と だ. ま た 米 コ イ ン ベ ー ス の サ ー ビ ス 対 象 全 地域 で 対 応 す る と の こ と (日本 は 対 象 外). コ イ ン ベ ー ス プ ロ で の ASM と の 取 引 ペ ア は USD お よ び USDT と な っ て い る. ア セ ン ブ ルプ ロ ト コ ル は ​​ユ ー ザ ー と マ ー チ ャ ン ト が ポ イ ン ト を 集約، 管理، 使用 で き る プ ラ ッ ト フ ォ ー ム だ. な お ASM は، ビ ッ サ ム (Bithumb) や リ キ ッ ド (مایع)، (Coinone)، ユ ニ ス ワ ッ プ V3 (Uniswap V9)، ゼ ロ エ ッ ク ス プ ロ ト コ ル (پروتکل 10X)で 取 り 扱 わ れ て い る. な お 時 価 総 額 は 約 21 億 円 と な る (9/00 コ イ ン マ ー ケ ッ ト キ ャ ッ プ 調 べ). 関 連 ニ ュ ー ス 米 コ イ ン ベ ー ス プ ロ で ARPA های زنجیره ای (ARPA)، گزاف گویی (حراج)، همیشگی ...

مقامات چینی از مک دونالد می خواهند پذیرش یوان دیجیتال خود را گسترش دهد

در تلاش برای پیشبرد ادغام ملی ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) دوبله شده…

F F NFT ー ム ア ニ モ 約 約 約 約 約 約 約 約 約 約 、 74 ヶ 月

NFT ゲ ー ム の ア ニ モ カ ブ ラ ン ズ が 約 74 億 円 調 達 NFT ゲ ー ム の ア ニ モ カ ブ ラ ン ズ (Animoca برندها) が 約 74 億 円 (6,500 万 ド ル) の 資金 調 達 を 完了 し た こ と が 10 月 20 日 に 分 か っ た. 評 価 額は 約 2,500 億 円 (22 億 ド ル) と な っ た. ア ニ モ カ · ブ ラ ン ズ は 7 月 1 日 に 企業 評 価 額 約 1,110 億 円 で 資金 調 達 を 行 な っ て お り، 7 月 か ら 10 月 の 3 ヶ 月 間 で 企業 評 価額 を 2 倍 に し た こ と と な る. ア ニ モ カ ブ ラ ン ズ は، ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン と NFT を 利用 し て، 主 に ゲ ー ム の プ レ イ ヤ ー や メ タ バ ー ス の オ ン ラ イ ン ユ ー ザ ー に コ ン テ ン ツ を 提供 す る 企業 だ. 具体 的 に は، گودال ماسهبازی، پادشاهان دیوانه، قهرمانان دفاع دیوانه な ど の オ リ ジ ナ ル ゲ ー ム، F1، مارول، WWE، قدرت رنجرز، MotoGP از، پوسته Doraemon な ど の コ ン テ ン ツ ラ イ ツ を 活用 し た 製品 な ど، 幅 広 い 製品 を 開 発 · 運 営 し て い る. 今 回 の 資金 調 達 ラ ウ ン ド に はLiberty City Ventures 、 Ubisoft Entertainment 、 Sequoia China 、 Dragonfly…

Venly と Shopify が NFT 売 機能 を 共同 開 発 、

Venly と های Shopify が NFT 販 売 機能 を 共同 開 発 ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン 技術 プ ロ バ イ ダ ー の ヴ ェ ン リ ー (Venly) が، シ ョ ッ ピ フ ァ イ (های Shopify) へ NFT の 発 行 · 販 売 機能 を 統 合 し た こ と が 10 月 20 日 に 分 か っ た. 両 社 が こ の NFT機能 を 共同 開 発 し た. ち な み に 7 月 に های Shopify は، ダ ッ パ ー · ラ ボ (زنده دل آزمایشگاه) が 開 発 を 行 う フ ロ ー · ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン (جریان بلاکچین) を 活用 し た NFT 販 売 機能 も 提供 し て い る. な お こ の NFT 機能 は 発 行(取 、 、 「「 「Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plusの NFT ベ ー タ 版 プ ロ グ ラ ム へ の 参加 を 申請 す る こ と で، 利用 可能 に な る と の こ と. ま た های Shopify の 加盟店 は، こ の 機能 を های Shopify علاوه を サ ブ ス ク ラ イ ブ し، オ ン ラ イ ン ス ト ア に 接 続 し て 設定 す る と، 加盟店 は独自 の NFT を 作成 し، 顧客 に 販 売 す る こ と が で き る よ う に な る と 説明 さ れ て い る. Venly の مدیر عامل شرکت 兼 共同 創業 者 で あ る テ ィ ム · デ ィ エ ル ク セ ン ス (تیم Dierckxsens) 氏 は 次 の よ う に コ メ ン ト し て い る. 「私 た ち の プ ラ ッ ト フ ォ ー ム を های Shopify と 統 合 し، 広 範 な 開 発 プ ロ セ ス を 経 て 加盟店 か ら の フ ィ ー ド バ ッ ク を 受 け ら れ る こ と を 大 変 誇 り に 思 い ま す. デ ジ タ ル ア セ ッ ト を よ り 主流 に す る と い う های Shopify と 同 じ ビ ジ ョ ン を 共有 し،こ の ア プ リ の 共同 開 発 に 選 ば れ た こ と を 光 栄 に 思 い ま す. 最大 級 の WEB2 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム に web3 テ ク ノ ロ ジ ー を 搭載 す る こ と で، E コ マ ー ス 業界 を 革新 し، 将来 世代 に も 耐 え う る も の に す る た め の 大 き な 一 歩を 踏 み 出 し ま し た 」ポ リ ゴ ン の 共同 創業 者 で あ る サ ン デ ィ ー プ · ネ イ ル ワ ル (سندیپ Nailwal) 氏 は 発 表 で 次 の よ う に コ メ ン ト し て い る.「 こ の 斬 新 な 技術 と そ れ に 伴 う あ ら ゆ る メ リ ッ ト を 消費者 が よ り 多 く 利用F き る う に す F F F F F F F F NFT 普及 を 促進 す る 鍵

SEC تأیید VanEck برای راه اندازی دومین ETF آتی بیت کوین در بازارهای ایالات متحده را تایید کرد

چند روز پس از عرضه ProShares اولین صندوق قابل معامله در بورس که مربوط به قراردادهای آتی بیت کوین در…

VanEck の ビ ッ コ イ ン 先 T ETF を SEC が 承認 、 来 週 ら 取 取

VanEck の ビ ッ ト コ イ ン 先 物 ETF を SEC が 承認 米 資産 運用 会 社 ヴ ァ ン エ ッ ク (VanEck) が 申請 す る ビ ッ ト コ イ ン 先 物 ETF (上場 投資 信託) 「ビ ッ ト コ イ ン · ス ト ラ テ ジ ー · ETF (بیت کوین استراتژی ETF)」 が، 米 国 証券 取 引 委員会SEC か ら 月 が がは 10 月 25 日 土 曜CBOE) が 運 営 す る BZX 取 引 所 で 取 引 が 開始 さ れ る こ と に な る. な お 「ビ ッ ト コ イ ン · ス ト ラ テ ジ ー · ETF」 の 投資 先 に つ い て は، ビ ッ ト コ イ ン や イ ー サ リ ア ム な ど の 暗号 資産 (仮 想 通貨) に 直接 投資 す る ので は な く، 米 国 の シ カ ゴ · マ ー カ ン タ イ ル 取 引 所 な ど に 上場 さ れ て い る ビ ッ ト コ イ ン 先 物 に 投資 す る こ と で، ETF の 投資 成果 を ビ ッ ト コ イ ン 先 物 価 格 と 連 動 さ せ る こ と を 目 指 す と の こ と だ. 米 国 で 承認 さ れ たビ ッ ト コ イ ン 先 物 ETF は، 10 日 に ニ ュ ー ヨ ー ク 証券 取 引 所 へ の 上場 が 行 わ れ た プ ロ シ ェ ア ー ズ (ProShares) の ビ ッ ト コ イ ン 先 物 ETF に 続 き 20 件 目 と な る. な お ヴ ァ ン エ ッ ク は 10 年 23 月 に ビ ッ ト コ イ ン 現 物 ETF SEC 申請 し し た が 、 度 度 回答 延期 延期 EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC が が が が が が が が がT ッ ッ コ イ ン 先 T ETF 取 引 開始 初 日 買 約 約 約 約 億 億 億 ル 現 も 過去 過去 値 値 値 和 EC EC EC EC EC EC 和 和 和 和.jp/posts/25

Cboe が ErisX 買 収 、 暗号 暗号 の 現 す す す す |あ た ら し い 経 済

CBOE が ErisX の 買 収 へ، 暗号 資産 の 現 物 · 先 物 取 引 の 実 現 を 目 指 す 米 大 手 デ リ バ テ ィ ブ 取 引 所 の シ カ ゴ · オ プ シ ョ ン 取 引 所 を 運 営 す る CBOE グ ロ ー バ ル · マ ー ケ ッ ツ (CBOE بازارهای جهانی: CBOE) が، 暗号 資産 の 現 物 · is 物 の 引 所 で is is ErisX (Eris Digital Holdings) を 買 を を を 10 月 20 日 is is is is is isは، 米 国 で デ ジ タ ル 資産 の 現 物 (ス ポ ッ ト) 市場، 先 物 (フ ォ ワ ー ド) 取 引 所 お よ び 清算 期間 (ク リ ア リ ン グ ハ ウ ス) を 運 営 し て い る. そ し て ErisX は ビ ッ ト コ イ ン と イ ー サ (イ ー サ リ ア ム) の 先 物، お よ び 現金 決 済 の先 物 な ど の 取 引 サ ー ビ ス を 提供 し て い る. 発 表 に よ れ ば، CBOE は ErisX を 買 収 す る こ と で، 他 の 暗号 資産 業界 の パ ー ト ナ ー ら と 共同 で 開 発 す る デ ジ タ ル フ ァ ー ス ト の プ ラ ッ ト フ ォ ー ム を 通 じ، デ ジ タ ル 資産 の ス ポ ッ ト 市場 お よ びデ リ バ テ ィ ブ 市場 に 参 入 す る 予 定 と の こ と だ. 具体 的 に CBOE は، デ ジ タ ル 資産 事業 を 新 会 社 CBOE デ ジ タ ル (CBOE دیجیتال) と し て 運 営 す る 予 定 で あ り، 暗号 資産 の デ リ バ テ ィ ブ 市場 発 展 の た め 「デ ジ タ ル · ア ド バ イ ザ リ ー · コ ミ ッ テ ィる と の の…

دادگاه به دولت پاکستان دستور داد ممنوعیت رمزنگاری را در مدت سه ماه لغو کند

سند پس از شنیدن و در نظر گرفتن طوماری مبنی بر به چالش کشیدن ممنوعیت طولانی مدت ارزهای رمزنگاری شده در پاکستان ،…

Dapper Labs می گوید Flow Blockchain اکنون "توسط جامعه کنترل می شود"

به طور خلاصه Dapper Labs اعلام کرد که اعتبارسنجان انجمن Flow در حال حاضر 68 درصد از بلاک چین را اجرا می کنند…

2.2 تریلیون دلار پیمکو با درآمد ثابت در حال حاضر انگشتان پا را در بازار رمزنگاری فرو می برد

مدیر سرمایه گذاری جهانی Pimco علاقه خود را برای افزایش قرار گرفتن در معرض ارزهای رمزنگاری شده و احتمالا معامله…

یک شرکت پزشکی در مکزیک آزمایش COVID-19 را از طریق بلاک چین معرفی می کند

فناوری بلاکچین همچنان جنبه انقلابی ارز رمزنگاری شده و کل دارایی های دیجیتال در کل است.…

لاوینیا آزبورن ، بنیانگذار بیت کوین و رفاه مالی با زن در بلاک چین

لاوینیا دی آزبورن بنیانگذار و مدیر ایجاد ثروت پروانه ، یک رفاه مالی جامع…

JD.com سری NFT را بر روی بلاک چین خود قرار می دهد

JD.com آخرین نام بزرگی است که در دنیای نشانه های غیرقابل جوش (NFTs) وارد شده است ، زیرا…

Sweet NFT Ecosystem پشتیبانی از بلاک چین Tezos را اضافه می کند

اکوسیستم شیرین NFT Tezos (XTZ) را به عنوان شریک رسمی بلاک چین خود پذیرفته است. پروژه شیرین دارای…

HUMBL از BLOCKS برای شروع همکاری استراتژیک در زمینه ابتکارات بلاک چین استفاده کنید

در صنعت بلاک چین ، مشارکت و همکاری استراتژیک برای رشد و توسعه صنعت ضروری است. با…

همه کسانی که بیت کوین را در دست دارند با عبور اتر از 4 هزار دلار سود می برند

در فاصله 10 دقیقه تا زمان نگارش ، ارزشمندترین سکه ، بیت کوین ، به اوج خود رسید ...

زنجیره تحلیل شرکت بلاک چین بیت کوین را به ترازنامه خود اضافه می کند

Chainalysis اعلام کرده که قصد دارد بیت کوین را به ترازنامه خود اضافه کند. خبر رسید…

Crypto Asset Manager Bitwise صندوق چند ضلعی را برای تقویت فرزند خواندگی MATIC راه اندازی می کند 

مدیر دارایی بیت وایز مستقر در سان فرانسیسکو ، بیت وایس ، از راه اندازی صندوق جدیدی با محوریت…

مارک های Animoca مبلغ 65 میلیون دلار با ارزش 2.2 میلیارد دلار برای پیشبرد بازی NFT افزایش می دهد

Animoca Brands ، توسعه دهنده بازی توکن غیرقابل تغییر (NFT) مستقر در هنگ کنگ ، 65 میلیون دلار از چندین شرکت برتر جمع آوری کرده است.

ビ コ 値 値 値 値 6 万 6300 ド ル を

6 万 6300 ド ル をが 時間 時間 20 日 22 時 40 分 過 ぎ ぎ か 急 、 、 23 時 2 分 に 米 一時 一時،، 66,300 現在 で も 現在 20،23 ド ル 代 をて い る。 Image/iStock : solarseven منبع: https://www.neweconomy.jp/posts/30

مقامات روسی پیشنهاد استخراج Crypto با APG را در نظر می گیرند

روسیه همچنان در حال افزایش علاقه به بیت کوین و ارزهای رمزنگاری شده است ، زیرا دارایی ها همچنان در حال افزایش هستند ...

غنا استفاده آفلاین از CBDC "E-Cedi" خود را بررسی می کند

غنا در حال توسعه قابلیت استفاده آفلاین برای ارز دیجیتال بانک مرکزی خود (CBDC) برای…

Cosmos Sagan را اعلام می کند. بلاک چین جدید آن

شبکه کیهان اعلام کرده است که در حال ساخت یک بلاک چین جدید به نام Sagan است تا…

فناوری بلاک چین ، راه حلی عملی برای سیستم های تأیید واکسن

تأیید واکسن برای توانایی هر کشوری در کنترل روند همه گیری بسیار مهم است. داشتن…

شبکه Winners راه اندازی بستر پاداش را اعلام می کند و کاربران را به بلاک چین نزدیک می کند

Winners Network ، یک اکوسیستم بلاکچین است که سیستم های مبتکرانه امتیاز و برنامه های سنتی وفاداری مشتری را به…

کمیته سنای استرالیا خواستار چارچوب مقررات قانونی ارز رمزنگاری شده است

همچنان که ارزهای رمزنگاری شده همچنان در حال رشد هستند و از اعتبار جهانی برخوردارند ، دولت استرالیا شروع به بررسی…

قیمت رمزنگاری امروز: بیت کوین از 63,935.12،XNUMX دلار عبور کرد ، نزدیک به شکست ATH آوریل ، رالی Altcoins در خریدهای سطح پایین

در روز چهارشنبه ، 20 اکتبر ، قیمت چندین دارایی رمزنگاری شده افزایش چشمگیری داشته است که مهمترین آنها…