سهام Poshmark 150٪ در اولین بازار رشد می کند ، پتکو جهش می کند.

اندازه متن

منبع: https://www.barrons.com/articles/petcos-and-poshmarks-ipos- درباره-شروع-تجارت-51610639178؟siteid=yhoof2&yptr=yahoo