می تواند سال بزرگی برای ادغام بانک ها باشد. در اینجا نام هایی برای تماشا وجود دارد.

اندازه متن

Source: https://www.barrons.com/articles/it-could-be-a-big-year-for-bank-mergers-here-are-names-to-watch-51610569911?siteid=yhoof2&yptr=yahoo