نحوه تجارت خطوط هوایی دلتا پس از گزارش درآمد

خطوط هوایی خوشحال خواهند شد که سال 2020 و Delta Air Lines را پشت سر بگذارند  (DAL) - گزارش را دریافت کنید پنجشنبه صبح انجام می دهد

منبع: https://www.thestreet.com/investing/how-to-tra-delta-air-lines-lines-stock-afer-arnings-january-2021؟puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo