سهام اقاقیا با ادغام 4.5 میلیارد دلار جدید با سیسکو افزایش یافته است

Acacia Communications  (ACIA) - گزارش را دریافت کنید shares surged higher Thursday after the optical component maker said it has agreed a new $4.5 billion merger with Cisco Systems  (CSCO) - گزارش را دریافت کنید after a disagreement linked to regulatory approval from China.

Source: https://www.thestreet.com/investing/acacia-shares-surge-on-new-4-5-billion-merger-with-cisco?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo