فرصت بیت کوین در اینجا در آمریکا درست است

مشاور سرمایه گذاری ثبت شده مستقل ، تایرون راس ، به اولین نمایش خود در سال 2021 بازگشت. در این قسمت ، او افکار و سرخوردگی های خود را در مورد چگونگی تفکر و بحث در مورد تجمع انفجاری بیت کوین در برخی محافل ، با کسانی که قبلا در موقعیت ثروت بودند ، از دست داده است. فرصتی واقعی که دسترسی آزاد و عدم تمرکز وجود دارد. در زمانی که نابرابری در درآمد هرگز بیشتر نبوده است ، تایرون روشن می کند که ارزش واقعی یک سیستم مالی قابل دسترسی چیست و چگونه همه می توانند درگیر شوند.

منبع: https://www.coindesk.com/podcasts/ با-هدف-با-تایرون / فرصت-بیت کوین-در-امریکا-در-درست است